Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Házirend

2014.09.30

 

 „Az iskola célja, hogy kulcsot adjon a tudáshoz.
A Házirend célja, hogy kulcsot adjon a tanulói jogok
gyakorlásához és a kötelezettsége teljesítéséhez.
A fegyelem és a rend az iskolában sem önmagáért valóan
fontos. Minden, ami az iskolában történik a gyermek
boldogságát: adottságainak kibontakoztatását, a siker
örömét, a tudás megszerzését, az alkotást, a közösséghez
tartozás élményeit kell, hogy szolgálja.”
 
 
 
 
 
 
A házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának joga és kötelessége!
 
 
A Házirendet:
 
§        az iskola igazgatója készíti el,
§        és a nevelőtestület fogadja el.
A házirend elfogadásakor, illetve módosításakor az iskolaszék, a diákönkormányzat, a Német Nemzetiségi Önkormányzat egyetértési jogot gyakorol. A házirend a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé.
 
 
 
Jelen Házirend:
 
§        a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény;
§        a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló – többször módosított 8/2000. (V. 24.) OM rendelet;
§        továbbá az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának rendelkezései alapján .
§        a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény
§        a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31) EMMI rendelete
 
 
Általános rendelkezések:
 
§        A házirend iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és kötelességeket, az iskola belső életét, munkarendjét, az iskola helyiségeinek használatát.
§        A házirend szabályai - mint a törvény felhatalmazásán alapuló iskolai belső jogi normák - kötelezőek az intézménnyel jogviszonyban álló minden személyre, tanulóra, pedagógusra és más alkalmazottra egyaránt.
§        A házirend a hatályba lépés napjától (2013. január 1-től) visszavonásig érvényes, folyamatosan az iskola területére való belépéstől annak jogszerű elhagyásáig.
 
 
 
 
II. Az iskolai munkarenddel, az iskolai foglalkozások rendjével, felvétellel, az iskola helyiségeinek, eszközeinek használatával, a tanulóbalesetek megelőzésével kapcsolatos rendelkezések, és a tanulók ezekkel kapcsolatos kötelességei.
 
 Felvétel és átvétel helyi szabályai
Az intézménybe való beiratkozás módja:
 
 A tanköteles korú tanulók beiratkozásával.(évente a fenntartó által kijelölt időpontban)
Ø     A felvételnél elsődleges szabály, hogy a nemzetiségi oktatás iránti szülői igény fennáll, illetve a nemzetiségi származás.
Ezentúl:
Ø    Az iskola felvételi körzetében állandó lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező gyermek.
Ø    Az a gyermek, akinek testvére iskolánk tanulója.
Ø    Az a gyermek, akinek egyik szülője (szülei) iskolánk tanulója volt.
Ø    Körzeten kívüli jelentkezők esetén a lakóhely szerinti távolság dönt.
 
Ha az általános iskola-a megadott sorrend szerint-az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, az érintett csoportba tartozók között sorsolás útján dönt. A sorsolásra a felvételi, átvételi kérelmet benyújtókat meg kell hívni. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felvételi, átvételi kérelmének teljesítése után sorsolás nélkül is felvehető a sajátos nevelési igényű tanuló, továbbá az a tanuló, akinek ezt különleges helyzete indokolja.
 
Különleges helyzetnek minősül, ha a tanuló
1.     szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő, vagy
2.     testvére az adott intézmény tanulója, vagy
3.     munkáltatói igazolás alapján szülőjének munkahelye az iskola körzetében található, vagy
4.     az iskola a lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől egy kilométeren belül található.
 
 
Más intézményből történő átlépéssel
Ø     Ha az általa tanult tantárgyak évfolyamonkénti elosztása a két intézményben azonos.
Ø     A nemzetiségi oktatás iránti szülői igény fennáll, illetve a nemzetiségi származás.  
Ø     Minden más esetben a nevelőtestület dönt.
 
Átjárhatóság:
Nemzetiségi német iskola lévén, más intézményekből érkező tanuló német nyelvi tudását felmérjük, egyéni mérlegelés alapján a szülőkkel megbeszélve lehetőséget adunk a felzárkóztatásra.
 
 
l. Az iskola nyitva tartása:
 
 
Az iskola hétköznapokon reggel 700 és este 1700között tart nyitva. Ettől eltérő időben történő nyitva tartásra, megfelelő tanári felügyelet biztosítása mellett az igazgató adhat engedélyt.
 
 
2. Az iskola munkarendje:
 
 
2.1. Az általános iskolában a nulladik tanítási óra 715 órakor kezdődik.
       725-től, ha bejáró tanuló vagy, vagy ha szükséges, számodra
       ügyeletet biztosítunk.
 
2.2. Az első tanítási óra előtt 15 perccel (755 percig) kell beérkezned. Cipőváltás után foglald el helyedet a tanteremben, illetve a szaktantermek előtt várd fegyelmezetten tanárodat.
 
 
 
2.3. A tanítási órák, iskolai foglalkozások eredményességét fegyelmezett magatartásoddal segítsd, tanítód, tanárod útmutatása szerint végezd el feladataidat! Ha szükséged van rá, kérj tanítódtól, tanárodtól segítséget! Vedd figyelembe, hogy a tanítási órán, foglalkozásokon társaidnak is joga, hogy nyugodt körülmények között tanulhassanak, dolgozhassanak, munkájukban te sem zavarhatod őket! A tanítási órák előkészítésében és lezárásában tanítód, osztályfőnököd, szaktanáraid útmutatása szerint vegyél részt!
     Tájékoztató, üzenő füzetedet, ellenőrző könyvedet minden órára, foglalkozásra hoznod kell! Ötszöri hiánya fegyelmi büntetést von maga után.
 
 
 
 
 
2.4. Az iskolában a tanítási órák kezdetét és végét csengőszó jelzi az alábbiak szerint:
 
0. óra
715 - 800
1. óra
810 - 855
2. óra
905 - 950
3. óra
1005 - 1050
4. óra
1100 - 1145
5. óra
1155 - 1240
6. óra
1250 - 1335
7. óra
1345-1430
8. óra
1440-1525
9. óra
1535-1620
 
Az óraközi szünetek 10 percesek. A második tanóra után 15 perc áll a rendelkezésedre, hogy elfogyaszthasd tízóraidat.
 
     2.5.Szünetekben az ügyeletes tanár és ügyeletes diák rendelkezéseit be kell tartanod! Szünetekben a folyosón, a tantermekben, kivétel a szaktantermek, illetve jó idő esetén a 3. szünettől az udvaron tartózkodhatsz! Az iskola épületét csak osztályfőnöki, vagy ügyeletes nevelői engedéllyel hagyhatod el.
 
2.6. A sportcsarnokba és a számítástechnika terembe ételt, italt nem vihetsz be.
 
2.7.A tanítási órák, foglalkozások kezdetére a tanteremben, szaktantermek esetén előtte kell tartózkodnod! Ügyelj az osztálytermek közösen kialakított rendjére, amelynek otthonossá tételéről és díszítéséről osztályfőnököd egyetértésével magad is gondoskodhatsz! A szaktantermek rendjét szaktanáraid ismertetik a tanév első szakmai óráján.
 
2.8. Iskolai foglalkozásról (pl. utolsó óráról) való eltávozást a szülő nyomós okból, ellenőrzőn keresztül írásban kérheti.
 
2.9. A testnevelés órákon csak a testnevelő tanár felügyeletével használhatod a sportlétesítményeket, sporteszközöket. Az értékek megóvása érdekében a sportlétesítményt (sportcsarnokot) a tanóra alatt zárva kell tartani! A vészkijárat ajtaját a tanóra idejére ki kell nyitni!
 
2.10.A csarnok használatának módja, rendje, feltételei:
Naponta de.: 715-17 órarend szerint.       
Tornacipő használata kötelező!
A kijelölt öltözőkben van lehetőséged átöltözni.         
 
2.11. Nagyobb összegű pénzt, értéktárgyat csak szükség esetén hozzál magaddal! A biztonság érdekében ezeket tanácsos leadnod az osztályfőnöködnek megőrzésre.
 
 
 
2.12. Amikor sorra kerülsz, akkor a hetesi és ügyeletesi feladatokat vállalnod kell!
Ha hetes vagy, a te feladatod, hogy
§        biztosítod a következő óra feltételeit (tiszta tábla, kréta stb.),
§        ügyelsz a rendre a tanár megérkezéséig,
§        óra elején jelented a hiányzókat,
§        ha a tanár nem jelenik meg az óra elejére, akkor az óra kezdete után 5 perccel a tanáriban kérj segítséget,
§        felügyeld, hogy az osztály a tantermet rendben hagyja el (tiszta tábla, villany leoltása),
§        gondoskodj a tanterem szellőztetéséről
§        ha hetesi kötelezettségedet elmulasztod, annak súlyosságától függően osztályfőnököd dönt a fegyelmi büntetés módjáról.
 
Ha ügyeletes vagy, a te feladatod, hogy
 
§        az ügyeletes tanár utasításának megfelelően felügyeled az udvar és a folyosók rendjét az óraközi szünetekben,
§        az ügyeletes tanár felel a tantermek, mellékhelyiségek ablakainak és ajtajának bezárásáért a tanítás végén.
 
Ha ügyeletesi kötelezettségeidet elmulasztod, akkor annak súlyosságától függően a fegyelmi büntetés módjáról az ügyeletes tanár véleményét kikérve az osztályfőnök dönt. Az ügyeletes diákok a 8. osztályosok közül kerülnek ki, de példamutató magatartásukkal 7. osztályosok is kiérdemelhetik.
 
2.13. Az udvaron és a pályán csak tanári engedéllyel és felnőtt felügyelet    mellett tartózkodhatsz délelőtt és délután egyaránt.
 
2.14. Az iskola épületében az utolsó tanítási óra után akkor lehetsz bent,    
         Ha
§        napközis vagy tanulószobás vagy,
§        szakköri, tanfolyami, sportköri, énekkari foglalkozáson veszel részt,
§        valamely osztály, vagy diákköri eseményen veszel részt,
§        iskolai szervezésű programon vagy annak előkészítésében veszel részt,
§        hetesi kötelességeidet teljesíted
§        tanítód, osztályfőnököd engedélyezte, hogy bent legyél.
 
2.15. A napközis foglalkozások 1600-ig tartanak. Ha neked rendszeresen vagy egy-egy alkalommal előbb el kell menned, szüleid szóbeli vagy írásbeli nyilatkozatát kérjük.
Ebédelni csoportosan, napközis nevelőd, illetve az ebédeltetést végző nevelő kíséretében rendezetten indulj! Az ebédlőben iskoláshoz méltóan viselkedj!
Napköziben, isk. otthonban való viselkedésed beleszámít magatartásod értékelésébe.
 
2.16. Az iskolában tiszta, ápolt külsővel, a helyhez, alkalomhoz illő, időjárásnak megfelelő öltözékben jelenj meg, ne kelts megütközést!
 
     Az iskolai ünnepségeken és a tanítás nélküli munkanapokra szervezett rendezvényeken való megjelenésed kötelező, a távolmaradást az osztálytanítódnál és az osztályfőnöködnél igazolni kell.
Az iskola rendezvényeken is tanítód, osztályfőnököd útmutatása szerint viselkedj, magatartásoddal segítsd a rendezvény sikerét, eredményességét. Tanítód, osztályfőnököd kérése szerint vegyél részt a rendezvények előkészítésében, lezárásában.
 
Az iskolai ünnepségeken megfelelő öltözékben (sötét szoknya/nadrág, fehér blúz/ing) vegyél részt!
 
 
2.17. Az iskolán kívüli programokon a csoportot csak a felügyelő pedagógus engedélyével hagyhatod el.
 
2.18. Az iskola által szervezett, iskolán kívüli rendezvényeken is az iskolai magatartási normák szerinti viselkedést várjuk el.
 
2.19. Az iskola a szüleiddel írásban, az üzenő, tájékoztató füzeten (1-4. osztály), illetve az ellenőrzőn (5-8. osztály) keresztül tart kapcsolatot. Ezért az üzenőt, tájékoztatót illetve az ellenőrző könyvet minden nap magaddal kell hoznod, az oda beírt bejegyzéseket szüleidnek, tanáraidnak haladéktalanul be kell mutatnod, azok megismerését aláírásaikkal elismerik.
 
2.20. Az intézményben tanítási órák ideje (715-17) alatt az iskola dolgozói és tanulói tartózkodhatnak, kivétel a hivatalos ügyintézés.
 
2.21 Az iskolai szakkörökre, sportkörökre, énekkarra szülői hozzájárulással és aláírással jelentkezhetsz, az innét való távolmaradást igazolnod kell és a választott szakkört év végéig látogatni köteles vagy. Az adott szakkörből való tanévközi kimaradásra nyomós okból, szülői kérésre a szakkörvezető adhat engedélyt.
 
2.22. A tanóra megkezdésekor felállva, köszönéssel fogadd belépő, tanóra végén néma felállással távozó nevelődet!
 
2.23.Tanítási idő alatt tilos rágógumizni.
 
 
 
3. A tanulók egészségének, testi épségének megőrzése érdekében szükséges előírások
 
3.1. Ha bármilyen rendkívüli eseményt észlelsz, például baleset történik, haladéktalanul szólnod kell a leggyorsabban elérhető pedagógusnak.
 
3.2. A tanév első tanítási napján osztályfőnököd tájékoztat azokról a baleset- és tűzvédelmi, valamint bombariadó esetén alkalmazott szabályokról, melyeket saját és társaid testi épségének védelmében köteles vagy megtartani.
 
 Ezek közül a legfontosabbak:
§        az iskola épületében úgy viselkedj és közlekedj, hogy ne veszélyeztesd se a magad, se társaid testi épségét,
§        tűzveszélyes, tüzet okozó anyagot (gyufa, öngyújtó) az iskolába hoznod, illetve az iskola által szervezett iskolán kívüli programokra elvinned tilos,
§        sérülést okozó, veszélyes tárgyakat az iskolába hoznod, illetve az iskola által szervezett iskolán kívüli programokra elvinned tilos,
§        az udvari játékokat, illetve a pályát csak tanítód felügyelete mellett használhatod.
§        Minden év elején megismerkedsz az épület kiürítési tervével, részt veszel az évenkénti tűzriadó gyakorlatában.
 
3.3. Sajátos baleset- és tűzvédelmi szabályok vonatkoznak a technika-, a számítástechnika,- a testnevelés-, kémia, ezeket szaktanáraid ismertetik veled az első tanórán.
 
     Baleseti veszélyességük miatt sportfoglalkozásokon tilos a nyaklánc, óra, gyűrű, karkötő lógó fülbevaló viselése és a rágógumizás.
 
3.4. Részt veszel az iskolaorvos és a védőnő, valamint a fogorvos által végzett évenkénti szűrővizsgálaton. Szüleid írásban jelezzék az osztályfőnöknek, ha nem kívánják részvételedet!
 
 
3.5. Az iskola területén, valamint az iskola által szervezett iskolán kívüli programokon alkoholt, drogot fogyasztanod, cigarettáznod tilos!
 
 
4. A tanulók értékeinek biztonságos megőrzése, az épület berendezési tárgyainak, felszereléseinek védelme érdekében szükséges rendelkezések
 
4.1. Személyes holmidra te tudsz a legjobban vigyázni.
 
4.2. Az iskolai munkához nem tartozó, saját felelősségedre behozott tárgyakat, eszközöket (pl. mobil, MP 3 lejátszó, DISKMAN, stb.) az iskolában nem használhatod, az azokban bekövetkezett kárért az iskola nem vállal felelősséget!
 
          4.3. Az iskola területén nem használhatod a mobiltelefont!
                 Ha az iskolaudvarra lépsz kikapcsolod, miután elhagytad azt,
                 kapcsolhatod be újra. Ha szülői értesítésre van szükség, ez az
                 igazgatói irodában történik.
                 Amennyiben mégis használod, nevelőd azt az igazgatói irodában adja
                le, ahol a szülő veheti át.
 
          4.4. Ügyelj az épület helyiségeinek, saját asztalodnak tisztaságára!
                 Az általad okozott rendetlenséget rendbe kell hoznod!
 
4.5. Kötelességed, hogy az épület berendezési tárgyait, felszereléseit, eszközeit rendeltetésszerűen használd. Ha kárt okozol, szüleidnek a közoktatási törvény szerint kártérítést kell fizetniük. Ennek módja: a javítási költségek számlával kimutatott összegét az iskolatitkárnál kell befizetni.
     A fegyelmezetlenségből okozott kár fegyelmi fokozatot von maga után.
 
 
5. A tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó eljárás szabályai
 
5.1. Mindaddig, amíg iskolánk tanulója vagy, az általad elkészített alkotások és dolgok az iskola tulajdonát képezik.
 
 
6. Az általános emberi együttélési szabályokat neked is kötelességed betartanod. Nem önbíráskodhatsz, tisztelned kell az iskola dolgozóit, az ide látogató idegenek, tanáraid és társaid emberi méltóságát.
 
 
7. Mulasztások igazolása, távolmaradási-, távozási engedélyek
 
7.1. Késés
 
     A késés a becsengetés utáni beérkezést jelenti az órára. A több alkalommal összességében 45 perc késést igazolnod kell. Amennyiben ez nem történik meg, igazolatlan órád lesz. Az osztályfőnök írásban értesíti szüleidet, ha rendszeresen késel.
 
7.2. Ha a kötelező foglalkozásról távol maradsz, akkor a mulasztásodat igazolni kell. Az orvosi és egyéb igazolást az ellenőrző könyvbe kell jegyeztetni. Családi vagy hivatalos távolmaradási engedélyt egy tanévben 3 napig az osztályfőnök, 3 napnál hosszabb távolmaradás esetén az igazgató adhat.
     A tanév során a szülő három alkalommal igazolhatja a távolmaradásodat./egy alkalom lehet egy óra vagy egy nap/
 
7.3. A mulasztás igazolásának elfogadására az osztályfőnök és a szaktanár jogosult.
A mulasztás igazolható, ha:
§        a szülő írásbeli kérelmére – előzetes engedélyt kaptál a távolmaradásra,
§        beteg voltál és ezt megfelelően igazoltad,
§        hatósági intézkedés vagy egyéb alapos ok miatt nem tudtál eleget tenni a kötelezettségednek.
 
7.4. Az iskola kéri a szülőket (gondviselőt), hogy a mulasztásról már az első napon értesítsék a tanuló osztályfőnökét. Az igazolást az osztályfőnöködnek kell leadni, legkésőbb a mulasztást követő első osztályfőnöki órán. A távolmaradást követő két héten belül nem igazolt mulasztást igazolatlan mulasztásnak kell tekinteni. Az általad vállalt szakköri foglalkozásokról, tanulószobáról, napköziről való késésre és hiányzásra is a fentiek érvényesek. Nem számít hiányzásnak, ha iskolai ügy miatt hiányzol.
     (Ezt a hiányzást is jelölni kell a naplóban.) Az igazolatlan mulasztásról az iskola értesít téged, illetve szülődet és kéri az igazolás bemutatását. Ha az iskola értesítése eredménytelen maradt, és ismételten igazolatlanul mulasztasz /2-9 órát/, az iskola a gyermekjóléti szolgálatnak jelzi a hiányzást, aki megkeresi a szüleidet. Ha az igazolatlan hiányzásod eléri a tíz órát, az iskola igazgatója köteles a
     tényleges tartózkodási hely szerinti gyámhatóságot, kormányhivataltés a gyermekjóléti szolgálatot értesíteni.Ha igazolatlan mulasztásod eléri a 30 órát, az iskola a mulasztásról tájékoztatja az általánosszabálysértési hatóságot, továbbá újra értesíti  a gyermekjóléti szolgálatot. Igazolatlan 50 óra mulasztás esetén  pedig a ténylegestartózkodási hely szerint gyámhatóságot ill. a kormányhivatalt.    
     Ha a tantárgyak egyikéből a hiányzásod eléri az éves óraszám 30 %-át, vagy az igazolt és igazolatlan mulasztásod együttesen meghaladja a 250 órát, ebben az esetben évfolyamismétléssel folytathatod tanulmányaidat, vagy a nevelőtestület dönthet úgy, -az összes körülményt mérlegelve- hogy osztályozó vizsga letételét engedélyezi.
    Magatartásod értékelésénél figyelembe vesszük az igazolatlanul mulasztott óráidat.
 
Amennyiben hiányzásod meghaladja a jogszabályban engedélyezett időtartamot, az iskola igazgatója erről írásban értesíti szüleidet, valamint arról is, ha a nevelőtestület osztályozó vizsga letételét engedélyezi.
Az értesítés kézhezvételétől számított két héten belül szüleid és saját aláírásoddal ellátva írásban jelentkezhetsz az osztályozó vizsgára az iskola igazgatójához címezve.
Az osztályozó vizsga a félév utolsó tanítási hetében történik meg.
Követelményei a mindenkori NAT tantárgyankénti és évfolyamonkénti minimumkövetelményei, melyekről tájékoztatást szaktanáraidtól, osztályfőnöködtől kérhetsz.
Különbözeti vizsgát, melyen kérésedre és szüleid kérésére 2 tanév anyagából adhatsz számot), a tanév utolsó hetében tartunk szükség szerint.
Javítóvizsgát (amennyiben év végi érdemjegyed legfeljebb 2 tantárgyból elégtelen) folyó tanév augusztus hónapban tehetsz, melynek pontos időpontjáról értesítjük szüleidet.
 
 
 
 
 
 
III. A tanulók jutalmazásának formái, fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei
 
1.     A tanulók jutalmazásának formái, alkalmazásának elvei:
               1.1 Szaktanári dicséret
§        Szóbeli
§        Írásbeli – naplóban, ellenőrző könyvben
§        Minden olyan teljesítményt, amely a tanuló iskolai kötelességein túlmenő, s a szaktanár mérlegelése szerint példaértékűen figyelemreméltó.
 
       1.2. Osztályfőnöki dicséret
§        Írásbeli - ellenőrző könyvben, naplóban
§        Olyan példamutató magatartásért, cselekedetért, mely a közösség formálásában, fejlődésében kiemelkedő szerepet játszott.
 
1.3.Igazgatói dicséret
§        Írásbeli- ellenőrző könyvben, naplóban
§        Olyan cselekedet elismerésére, melyek az iskola hírnevének öregbítését szolgálták a közösség előtt.
§        Olyan cselekedetek elismerésére, melyek az iskolánk dicsőségét a község határain túl is növelték.
 
 
 
1.4.Nevelőtestületi dicséret
§        Adható 8. évfolyam év végén azon tanulók munkájának elismeréséül, akik addigi tevékenységükkel kiemelkedően segítették iskolánk tartalmi munkáját, öregbítették hírnevét.
 
1.5.Hauser-emléklap
§        Adható az alapítványi melléklet szerint.
 
1.6. Napközi vezetői dicséret
 
2.A tanulók fegyelmező intézkedéseinek formái, alkalmazásának elvei:
 
§        Szóbeli figyelmeztetés
§        Szaktanári figyelmeztetés
§        Osztályfőnöki figyelmeztetés
§        Osztályfőnöki intő
§        Osztályfőnöki rovó
§        Igazgatói intő
§        Igazgatói rovó
 
2.1. Szaktárgyi figyelmeztetést kell adni
§        Házi feladat sorozatos elmulasztásáért, iskolában való elkészítéséért;
§        Sorozatos tanórai rendbontásért;
 
2.2. Osztályfőnöki figyelmeztetést kell adni
§        A szaktanári figyelmeztetéssel sújtott fegyelemsértés szaktanári figyelmeztetés utáni újabb sorozatos elkövetésért;
§        A hetesi kötelességek elmulasztásáért;
§        Az iskola engedély nélküli elhagyásáért;
 
§        A sorozatos tiszteletlen magatartásért,
§        Sorozatosan használt durva, trágár beszédért;
§        Váltócipő használatának sorozatos elmulasztásáért;
§        Az óraközi szünetek rendjének sorozatos megsértéséért;
§        Az iskolai helyiségek rendjének, tisztaságának sorozatos megsértéséért;
§        Ha a tanuló gondatlanul vagy szándékosan veszélyezteti társai testi épségét;
§        Az ellenőrző könyvvel kapcsolatos teendők sorozatos elmulasztásáért, s annak elvesztéséért;
§        Kirívóan durva tiszteletlenségért, ünnepség rendjének tudatos megsértéséért;
 
2.3.Minden további fent leírt kötelességszegés, annak sorozatos elkövetése a következő elmarasztalási fokozatot kell, hogy eredményezze.
 
1.     osztályfőnöki intő
2.     osztályfőnöki rovó
3.     igazgatói intő
4.     igazgatói rovó
5.     fegyelmi intézkedések, Kt. tv. idevonatkozó rendelkezései alapján
6.     napközi vezetői figyelmeztető
                                intő
                                rovó  
                                
 
(Az igazgatói rovó, valamint nevelőtestületi határozat maga után vonja az iskolai rendezvényekről /pl.: farsang, klubdélután, disco, játékház stb./ kirándulásokról való eltiltást. A nevelőtestületi határozat a nevelőtestület előtt kerül átadásra.)
 
2.4.A fegyelmi eljárás lefolytatását megelőzően biztosítani kell az egyeztető eljárást. Egyeztető eljárásra akkor kerül sor, ha azzal a kötelességszegő és a sértett (kiskorú esetén a szülője) egyetért.
Célja:
·        Kötelességszegéshez vezető események feldolgozása, értékelése
·        A sérelem orvoslása érdekében a kötelességszegő és a sértett közötti megállapodás létrehozása
Rendje:
·        A fegyelmi eljárás megindításáról szóló értesítésben a kötelességszegő tanuló figyelmét fel kell hívni az egyeztető eljárás igénybevételének lehetőségéről
·        Az értesítés kézhezvételétől számított 5 tanítási napon belül írásban kérheti az egyeztető eljárás lefolytatását
·        Ezt követően 15 napon belül le kell folytatni az eljárást
·        Az egyeztető eljárás egyfordulós
·        Az egyeztető eljáráson részt vesznek: - a kötelességszegő és szülei
     - a sértett és szülei
     - ifjúságvédelmi felelősök
     - érintett osztályfőnökök
     - iskolavezetés
·        Amennyiben az egyeztető eljárás nem vezetett eredményhez, a fegyelmi eljárást le kell folytatni
Fegyelmi eljárás a 2011. évi CXC. A nemzeti köznevelésről szóló tv.58. &
3. 4. és 5. pontja szerint folytatható le.
 
 
 
IV.  A, A tanulói jogok gyakorlásával kapcsolatos rendelkezések
 
A tanulók általános jogait a Köznev. törvény 45. és 46. § tartalmazza. E jogok gyakorlásának bizonyos kérdéseit a házirend szabályozza.
 
 
1. Iskolánkban a gyermeki jogok érvényesülésének biztosa a diákönkormányzatot segítő felnőtt. Ha jogaid gyakorlásában sérelem ér, elsősorban az osztályfőnöködhöz, másodsorban a diákönkormányzatot segítő felnőtthöz, harmadsorban az iskola igazgatójához fordulhatsz.
 
 
2. Az iskola megnevezi azokat a szakköröket, tanfolyamokat, sportköri foglalkozásokat, amelyeken legalább nyolc tanuló részt vesz, és amelyek megtartásához szükséges feltételeket az iskola biztosítani tudja. Mindezekre az adott tanév elején szeptember 15-ig jelentkezhetsz, amelyet a szüleid aláírásukkal erősítenek meg, ezt a szakköri év végéig vállalod. Az általunk szervezett szakkörökért térítési díjat nem kérünk.
 
3. Szüleid kérésére igénybe veheted az általános iskolai napközit és tanulószobát, melyek térítésmentesek. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számára a napközis foglalkozás látogatása kötelező.
 
4. Részt vehetsz az iskolában folyó hitoktatásban, amelyet a Római Katolikus Plébánia szervez iskolánkban órarendi keretek közt. (Ha a hitoktatásban nem veszel részt, számodra ügyeletet biztosítunk.) A róm.kat. hittanórák időpontjában vagy délután más egyházak is tarthatnak foglalkozásokat.
 
5. Ingyenes tankönyvellátásban részesülhetsz. Amennyiben a törvényi előírásoknak nem felelsz meg és a tankönyvek kifizetése szüleidnek gondot okoz, úgy szülői kérésre a tartós tankönyvekből kölcsönzéssel tudunk támogatni.
 
6.Szociális ösztöndíjat, szociális támogatást intézményünk számodra nem tud adni. Amennyiben szüleid anyagi helyzete megváltozott, iskolánk alapítványához fordulhatsz támogatásért./étkezés, táborozás stb./
 
7. Jogaid gyakorlásához szükséges információkat
§        az osztályfőnöködtől (többek között az osztályfőnöki órákon),
§        szüleidtől (szülői értekezleteket, fogadóórákat követően), a diákönkormányzaton keresztül kaphatod meg.
 
 
8. Az iskola életével kapcsolatos bármely kérdésben véleményt nyilváníthatsz
§        bármely osztályfőnöki órán,
§        az osztályképviselőn keresztül a diáktanácsban.
 
9. Véleményedet a diákönkormányzati képviselőd útján is elmondhatod.
 
10. Tanulmányaidat, személyedet érintő kérdésekről bármikor tájékoztatást kaphatsz az osztályfőnöködtől, szaktanáraidtól.
 
11. Tanáraid maximum napi két témazáró dolgozatot megírathatnak veled, amelyek eredményét legkésőbb 14 napon belül megismerheted.
 
12. Szorgalmi időben használhatod az iskola létesítményeit, rendelkezésre álló eszközeit neveli felügyelet mellett.
 
IV. B, A tanulói kötelességek összefoglalása
 
1.     Az iskolai foglalkozásokra pontosan érkezz!
2.     Ellenőrződ és felszerelésed rendben legyen!
3.     Hetesi és ügyeletesi kötelességeidet pontosan teljesítsd!
4.     Környezeted tisztaságára ügyelj!
5.     A tantermekben, folyosón a balesetveszélyes körülményeket kerüld el!
6.     Köszönéssel tanúsíts tiszteletet az iskola dolgozói iránt!
 
V. A diákönkormányzattal, osztályközösségekkel kapcsolatos rendelkezések
 
 
1. Iskolánkban a tanulók nagyobb közösségén a tanuló létszám 25%-át értjük.
 
2. Jogod van:
§        részt venni az iskola közéletében, a téged érintő döntések
§        meghozatalában a jogszabályokban meghatározott esetekben,
§        választó és választható vagy a diákképviseletbe,
§        szükség esetén kérheted érdekeid képviseletét, jogorvoslattal élhetsz,
§        az emberi méltóság tiszteletben tartásával javaslatot tehetsz és véleményt nyilváníthatsz minden, az iskola életével, vagy személyével összefüggő kérdésekben, valamint e körben kérdést intézhetsz az iskola vezetéséhez, tanáraihoz.
 
 
3. A diákközösség jogai:
§        diákkörök szervezése,
§        iskolai programok szervezése,
§        a diákok érdekképviselete,
§        egyetértési jog az iskola Szervezeti és Működési Szabályzata törvényben meghatározott részeinek, és a házirend elfogadásakor,
§        véleményezési jog a diákok nagyobb közösségeit érintő döntések meghozatalánál,
§        döntési jog egy tanítás nélküli munkanap programjáról.
 
 
 
 
 
VI. Egyéb, záró, a hatálybalépéssel és a nyilvánossággal kapcsolatos rendelkezések
 
1. A Házirendet minden tanév első óráján, amely egyben osztályfőnöki óra, meg kell ismerned. Ha első osztályos tanuló vagy, beiratkozáskor szüleid megkapják a Házirend egy példányát.
 
2. A Házirend az intézmény minden tantermében kifüggesztésre kerül.
 
3. A Házirend, a Pedagógiai Program, a Minőségirányítási Program, a Szervezeti és Működési Szabályzat az emeletes iskola felső folyosóján elhelyezett polcon megtekintheted.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Záradékok:
§        A Házirendet a nevelőtestület a 2012. december 1-jén tartott értekezletén elfogadta.
 
 
 
…………………………………….
igazgató
 
§        Az Diákönkormányzat a 2013. ………………………..-n tartott,
§        az Iskolaszék a 2013. …………………………i megbeszélésén,
§        a Német Nemzetiségi Önkormányzat a 2013.………………………gyűlésén
     a Házirendben foglaltakat megtárgyalta, azzal egyetértett.
 
 
……………………………..
DÖK képviselője
 
 
 
               …………………………….                      ………………………
            Német Nemzetiségi Önk. Elnöke                     Iskolaszék elnöke
 
 
 
 
 
 
 
5. A Házirendet a fenntartó a …………………….. számú határozatával
2013 ……………………..-n fogadta el. Hatálybalépés napja: 2013.január 1.
  
………………………………………..
a fenntartó részéről